خانه / کاسه های شرکت شیشه مظروف یزد

کاسه های شرکت شیشه مظروف یزد

کاسه های ۷۲ عددی

کاسه های ۴۸ عددی

کاسه های ۳۶ عددی

کاسه های ۲۴ و ۱۸ عددی

کاسه های ۱۲ عددی و کمتر